Det affärsjuridiska hantverket - Arbetet innanför avtalsfrihetens gränser Analys Avtal Förhandling

Förord

Av Stefan Lindskog

Detta är inte en bok om rättsregler eller om juridisk problemlösning. Det är en bok om det affärsjuridiska hantverket innanför avtalsfrihetens gränser.

Man skulle kunna tro att affärsjuristens huvuduppgift begränsades till att staka ut gränserna för avtalsfrihetens öppna landskap. Det finns sådana jurister. Men de har fel. Läsaren får veta varför. Och vilka de tillkommande uppgifter är. Och hur de ska utföras. Och mycket annat.

För många år sedan skrev jag en bok (Förhandlingsspelet) som berörde en del av det som ryms inom dessa pärmar. Något står sig. Annat ärföråldrat. Efter en genomläsning av denna framställning inser jag också att en hel del var ofullgånget.

Allting förändras. För det mesta går det framåt. Men det skulle vara emot människans natur att inte en man som snart har passerat den övremedelåldern tycker att en del var bättre förr.

Jag föredrar de kortare kontrakt som vi skrev på den tiden då jag såsom advokat var som mest aktiv på det affärsjuridiska området, från slutet av 1970-talet till en bit in på 1990-talet. Men när jag läser nutidens kontrakt inser jag att affärsmiljön är en annan. Affärerna är ofta mer komplexa och nästan regelmässigt internationella. Det krävs både erfarenhet och en genomtänkt metod för att affärsjuristen som rådgivare,förhandlare och kontraktsskrivare på ett adekvat sätt ska kunna möta de krav och utmaningar som detta medför.

Erfarenhet kan man inte läsa sig till. Men för att utveckla goda arbetsmetoder kan studier vara till stor hjälp. Det vet David Frydlinger.Han tillhandhåller en verktygslåda med redskap som han inte bara själv har prövat; han har också stämt av sina erfarenheter och hämtat inspirationfrån den internationella litteraturen på området. Och det är när jag läser vad han vill dela med sig som jag inser att gamla verktyg har förbättrats och nya tillkommit. Det handlar om analys- och arbetsmetoder för affärsmässiga utvärderingar, resurs- och riskallokeringar, kontraktsskrivningar m.m.

Nu handlar inte allt om arbetsteknik. En affärsförhandling är en kommunikationsprocess som ställer krav på affärsjuristens roll förståelse och mänskliga kvaliteter.

Utgångspunkten är klienten. Alltid klienten. Men relationen till klienten har flera dimensioner. Ingående insikter om målet med uppdraget och en beredskap att lojalt verka för detta måste paras med en självständig, kritiskt granskande och konstruktiv analys av medlen. Det är ingen lätt uppgift. Men den blir enklare för den affärsjurist som är ödmjukt lyhörd inför uppgiften. Detta är inte en kunskapsfråga i egentlig mening, men man kan förbättra sin förmåga att vara anspråkslöst drivande i klientens intresse genom att göra sig medveten om de krav som ställs. Reflexion underlättar. Och det får man genom att ta del av de synpunkter som författaren har att ge.

Även motparten kräver sitt. Det första är insikten om att i en sund affärsförhandling handlar det inte om en motpart utan om en medpart. Denna ska mötas med förståelse och empati. På både studier grundade och från förhandlingsrummet hämtade lärdomar får läsaren ta del av. Även för den som har förhandlat i många rum är sådan läsning nyttig; mycket kan utvinnas ur egna erfarenheter om de begrundas i ljuset av andras synpunkter och observationer. Och för den med mindre förhandlingsvana är ett förberedande eftersinnat studium en nödvändighet.

Jag har läst boken med stort intresse. Detta trots att jag inte längre uppehåller mig i några förhandlingsrum. Den borde än mer intressera dem som gör det.

Stockholm i april 2012

Stefan Lindskog

Denna text publiceras med tillstånd från Norstedts Juridik.
Köp boken här
Provläs boken
”David Frydlinger is 'fantastic' say clients, one of whom added: 'Very rarely have I worked with such a good lawyer. Having worked as in-house counsel he sees things from both business and legal perspective."

(Det ledande rankinginstitutet Chambers and Partners om David Frydlinger.)

DAVID FRYDLINGER är advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl, där han är ansvarig för Stockholmskontorets avdelning för telekom, media och teknologi. Han har mångårig erfarenhet av det affärsjuridiska arbetet innanför avtalsfrihetens gränser på advokatbyrå och som bolagsjurist. David Frydlinger arbetar med komplexa kommersiella avtal, företagsförvärv, tvister och regulatoriska frågor inom outsourcing, telekommunikation och it.